Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Regulamin klasy sportowe

REGULAMIN NABORU UCZNIÓW

DO KLASY PIERWSZEJ SPORTOWEJ O PROFILU PŁYWANIE

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203)

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 marca 2017r. w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania klas i szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. z 2017r., poz. 59)

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004r., Nr 26, poz. 232 ze zmianami)

 

§1

Postanowienia ogólne

1. Szkoła Podstawowa nr 64 w Bydgoszczy za zgodą organu prowadzącego tworzy i prowadzi od klasy pierwszej oddziały sportowe o profilu pływanie.

 

§2

Rekrutacja

1. Do klasy o charakterze sportowym przyjmowani są na wniosek rodziców/prawnych opiekunów uczniowie zamieszkali w obwodzie lub poza obwodem szkoły.

2. Rodzice/prawni opiekunowie składają w sekretariacie szkoły:

a) wypełniony wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej sportowej

b) zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego o braku przeciwwskazań do udziału w teście sprawnościowym oraz późniejszej możliwości nauki w klasie sportowej

3. Do klasy sportowej o profilu pływanie zostaną zakwalifikowani uczniowie, którzy:

a)       Uczestniczą w testach sprawnościowych, otrzymają pozytywną ocenę i wystarczającą ilość punktów z testu.

b)      Dostarczą kartę zdrowia sportowca (badania lekarskie w Przychodni Sportowo - Lekarskiej  np. na ul Rejtana lub w Przychodni na ul. Kościuszki),

4. Lista uczniów zakwalifikowanych i przyjętych do klasy pierwszej sportowej o profilu pływanie zostanie ogłoszona w ustalonym, podanym do wiadomości terminie.

 

§3

Szkolna Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna

1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy sportowej dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjno – Kwalifikacyjną.

2. W skład komisji wchodzą:

a) wicedyrektor szkoły lub inny nauczyciel jako przewodniczący

b)  co najmniej 2 nauczyciele wychowania fizycznego, trenerzy/instruktorzy pływania w SP 64 w Bydgoszczy

3. Do zadań Szkolnej Komisji Rekrutacyjno – Kwalifikacyjnej należy:

a) przeprowadzenie testu sprawności fizycznej przez nauczycieli wychowania fizycznego,

b) ustalenie listy uczniów zakwalifikowanych do klasy pierwszej sportowej o profilu pływanie,

c) sporządzenie protokołów postępowania kwalifikacyjnego.

 

§4

Ustalenie listy uczniów przyjętych do klasy sportowej

1. Do klasy pierwszej sportowej o profilu pływanie przyjętych będzie minimalnie 20, a maksymalnie 24 uczniów, którzy uzyskali największą ilość punktów z testu sprawności fizycznej oraz spełniają pozostałe kryteria zawarte w §2 regulaminu.

2. Zgodnie z polityką Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy dopuszcza się utworzenie klasy I max 25 osobowej.

3. Od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjno – Kwalifikacyjnej przysługuje prawo odwołania do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji.

4. Dyrektor szkoły w ciągu 7 dni rozpatruje odwołanie i pisemnie odpowiada stronom.

5. Decyzja dyrektora szkoły jest ostateczna.

 

§5

Podstawowe obowiązki ucznia klasy sportowej

1. Uczeń klasy sportowej jest zobowiązany do:

a) przestrzegania Statutu szkoły i innych regulaminów obowiązujących w szkole,

b) dbania o aktualne badania lekarskie,

c) uczestniczenia w miarę możliwości we wszystkich zawodach uprawianej dyscypliny szkolnych i międzyszkolnych oraz pozostałych zawodach sportowych w których bierze udział szkoła,

d) przestrzegania zasad BHP w trakcie trwania zajęć, troski o sprzęt sportowy oraz przestrzegania regulaminu korzystania z pływalni i sali gimnastycznej.

2. Za złe zachowanie lub niezadowalające wyniki w nauce uczeń klasy sportowej może być zawieszony przez dyrektora szkoły w zawodach sportowych do czasu poprawy – na wniosek nauczyciela w-f w porozumieniu z wychowawcą klasy.

3. Uczeń klasy sportowej sprawiający szczególne trudności wychowawcze, negatywnie wpływający na pozostałych uczniów na wniosek nauczyciela w-f lub wychowawcy klasy może zostać przeniesiony przez dyrektora szkoły do klasy ogólnodostępnej.

 

§6

Postanowienia końcowe

1. W przypadku zwolnienia się miejsc w klasie sportowej istnieje możliwość przeprowadzenia postępowania uzupełniającego.

2. Rodzice uczniów przyjętych do klasy sportowej są zobowiązani do zakupu:

a) stroju pływackiego (czepek, okulary, klapki basenowe)

3. Liczba godzin zajęć sportowych z trenerami pływania to:
- układ realizowany w klasach I, II, III - 5 godzin tygodniowo zajęć z pływania sportowego

- układ realizowany w klasach IV, V, VI - 4 godziny tygodniowo zajęć obowiązkowego wychowania fizycznego oraz dodatkowo zajęć z pływania sportowego – IV – 8 godzin, V – 10 godzin, VI – 12 godzin.

4. Z zasadami naboru zostają zapoznani uczniowie i ich rodzice/prawni opiekunowie.