Szkoła Podstawowa nr 64

METODA WARNKEGO DOSTĘPNA W NASZEJ SZKOLE

DLA KOGO?

 Dla uczniów klas drugich, trzecich oraz czwartych ze diagnozowaną dysleksją rozwojową lub ryzykiem dysleksji, w zaburzeniach koncentracji, uwagi, pamięci, jako trening funkcji poznawczych, dla dzieci z zachowaniami oporowymi w procesie terapii pedagogicznej.

CO TO TAKIEGO?

U dzieci zmagających się z trudnościami w szkole coraz więcej danych z najnowszych badań potwierdza deficyt w zakresie percepcji oraz czynności ruchowych.Blisko 15% dzieci w wieku szkolnym ma trudności z uczeniem się, pisaniem oraz czytaniem.

             Zrozumienie zdania wymaga rozumienia pojedynczych wyrazów, a rozumienie pojedynczych wyrazów wymaga właściwego rozpoznawania sylab i dźwięków. To z kolei uzależnione jest od tego, czy prawidłowo umiemy odróżniać wysokość dźwięków i właściwe uporządkowanie tonów. Mówiąc wprost: uzależnione jest to od naszych umiejętności centralnego przetwarzania bodźców słuchowych i wzrokowych, m.in. takich jak szybkość oddzielnego spostrzegania i ustalania kolejności między bodźcami wzrokowymi (zdolność ta potrzebna jest np. podczas czytania). Natomiast najmniejszy odstęp między dwoma pojawiającymi się bodźcami słuchowymi pozwala nam odróżnić np. „t” od „d” czy „p” od „b”. Różnicowanie tonów pozwala odróżniać częstotliwości między dwoma tymi samymi dźwiękami lub bardzo do siebie podobnymi. Dzięki temu umiemy rozpoznawać głos i jego intonację. Jeśli mamy kontakt z dziećmi mającymi trudności w szkole, z pewnością zauważymy, że niejedno z nich ma kłopot z odróżnieniem „b” od „p”, „d” od „t” lub „g” od „k”. Prawidłowe rozpoznanie częstotliwości i właściwe szeregowanie kolejności dźwięków umożliwia odróżnienie „d” od „t”, a tym samym właściwe zróżnicowanie słów „domek” i „Tomek”.

U dzieci mających trudności szkolne występują braki w różnicowaniu dźwięków

o odmiennej wysokości i czasie trwania. Zauważa się również kłopoty z określeniem kolejności występowania bodźców wzrokowych i słuchowych oraz koordynacją wzrokowo-słuchową,

a samo wykonanie tych zadań zajmuje im o wiele więcej czasu, niż osobom bez dysleksji.

 

Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego (CAPD – Central Auditory Processing Disorders) to zaburzenia pracy zmysłu słuchu wynikające z nieprawidłowości na poziomie centralnego układu nerwowego (przy prawidłowej budowie i pracy części obwodowej, czyli uszu), które obejmują szeroki zakres objawów. Występowanie chociaż jednego z nich pozwala na postawienie diagnozy wskazującej na centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego. Są to następujące objawy:

 • zaburzenia lokalizacji źródła dźwięku;
 • zaburzenia różnicowania dźwięków;
 • zaburzenia rozpoznawania wzorców dźwiękowych;
 • zaburzenia umiejętności rozumienia mowy w obecności sygnału zagłuszającego;
 • zaburzenia umiejętności rozumienia mowy zniekształconej;
 • zaburzenia analizy czasowych aspektów sygnału dźwiękowego (zaburzenia zdolności do przetwarzania bardzo krótkich sygnałów dźwiękowych, również maskowanie dźwięków następujących i poprzedzających, zaburzenia umiejętności porządkowania czasowego dźwięków, zaburzenia integracji czasowej dźwięków;
 • zaburzenia lateralizacji (dominacji stronnej) słuchowej;
 • zaburzenia odbierania sygnałów współzawodniczących (na przykład dochodzących do obojga uszu).

TRENING TERAPEUTYCZNY

 

Trening odbywa się za pomocą urządzenia Brain-Boy Universal Professional, pozostałe ćwiczenia wykonuje się za pomocą specjalnie, w tym celu zaprojektowanych narzędzi diagnostycznych.

 

Pełny trening opracowany przez F.Warnke jest oparty na treningach obejmujących trzy obszary:

 • automatyzację przetwarzania spostrzeżeń w obszarze słuchu, wzroku i zdolności motorycznych;
 • automatyzację koordynacji półkul mózgowych;
 • rozwój i automatyzację „wzrokowego języka”

Liczba miejsc oraz godziny treningu są ograniczone, więcej informacji oraz zapisy prosimy kierować przez e – dziennik do 9 lutego 2020 roku. Dzieci, które nie zostaną zakwalifikowane  w tym roku, będą mogły skorzystać z terapii w kolejnym roku szkolnym.

                                                                                              Zapraszam

                                                                           mgr Karolina Nowak –pedagog, certyfikowany trener Metody F. Wrankego