Szkoła Podstawowa nr 64

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19

NA TERENIE

Szkoły Podstawowej nr 64 z Oddziałami Sportowymi w Bydgoszczy

stan na dzień 1 września 2021 r.

§ 1

Ogólne zasady organizacji pracy

 1. Szkoła wznawia funkcjonowanie z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia, Ministerstwa Edukacji i Nauki, organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór merytoryczny.
 2. Osoby z zewnątrz na terenie szkoły:
 • ograniczone zostaje przebywanie w placówce osób z zewnątrz, zalecany jest kontakt telefoniczny (52 3722483, 609929008) lub mailowy (sp64@edu.bydgoszcz.pl);
 • w przypadku konieczności kontaktu bezpośredniego osoby z zewnątrz są zobowiązane do stosowania środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk;
 • do budynku szkoły mogą wchodzić tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych;
 1. Do szkoły nie mogą wchodzić osoby, które są chore, przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
 2. Po wejściu do szkoły należy bezwzględnie skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk, systematycznie myć ręce ciepłą wodą z mydłem zgodnie z instrukcjami umieszczonymi w widocznych miejscach.
 3. Termometry do pomiaru temperatury znajdują się w dyżurce i gabinecie pielęgniarki.
 4. Zużyty jednorazowy sprzęt ochrony osobistej (m.in. maseczki, rękawiczki), zdejmowany z zachowaniem ostrożności, należy wyrzucić do pojemnika-kosza wyposażonego w worek.
 5. Jeśli w/w odpady pochodzą od osób z podejrzeniem zarażenia koronawirusem, należy je spakować do specjalnego worka foliowego i przekazać do utylizacji.
 6. Sale, w których odbywają się zajęcia, są porządkowane i dezynfekowane raz dziennie                                                         po zakończonych zajęciach. W przypadku podejrzenia, że w sali przebywała osoba zarażona podejmowane są działania według odrębnej procedury.

 

§ 2

Organizacja zajęć w szkole – informacje dla uczniów, nauczycieli i rodziców

 1. Do szkoły może przychodzić uczeń/pracownik szkoły bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji   w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nich obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 3. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu (izolatorium - sala 152), zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
 4. Opiekunowie odprowadzający dzieci nie mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły.                          W uzasadnionych wypadkach, za zgodą dyrekcji szkoły, wchodząc do placówki, zachowują następujące zasady:
 • jeden  opiekun towarzyszy jednemu dziecku,
  • opiekunowie nie mogą wykazywać żadnych objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych,
  • opiekunowie i dzieci zachowują  1,5 m dystansu wobec innych osób,
  • opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa, m. in. obowiązku osłaniania ust i nosa, dezynfekowania rąk.
 1. Wszyscy uczniowie przychodzą do szkoły w maseczkach najwcześniej na 10 minut przed rozpoczęciem zajęć. Przy wejściu do szkoły dezynfekują ręce. Maseczki mogą zdjąć dopiero po wejściu do sali lekcyjnej. Podczas przebywania w  przestrzeni wspólnej tj. korytarze, aula, biblioteka, świetlica, toalety i in., korzystają  z maseczek.

 

 1. Uczniowie wchodzą do szkoły zgodnie z poniższym harmonogramem i zajmują przypisane klasom sale.

a)    Dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz klasy 1b wchodzą do szkoły wejściem przez pawilon.

Uczniowie klasy 3b i 2d  wchodzą do szkoły wejściem głównym i udają się do przydzielonych sal lekcyjnych.

Uczniowie klas 1a i 1c wchodzą wejściem głównym i spotykają się z nauczycielem w szkolnej auli. Dzieci z klas 1d i 1e wchodzą wejściem przy szatni i tam spotykają się z nauczycielem.

„0”1

p. Kaszubowska Mariola

13

„0”2

p. Rutkowska Justyna

10

1a

p. Przeradzka Alicja

105

1b

p. Gurdak Katarzyna

17

1c

p. Fiertek Renata

204/206

1d

p. Przybylska Anna

206/204

1e

p. Tyborska Marlena

203/205

2a

p. Chrząstowska Danuta

104

2b

p. Sadowska Hanna

201

2c

p. Heise Iwona

202

2d

p. Zielińska Iwona

103/128

3a

p. Kujawa Małgorzata

205/203

3b

p. Gościniak-Stempczyńska Maria

128/103

3c

p. Przybylska Katarzyna

101/102

3d

p. Satke Katarzyna

102/101

 Uczniowie klas II – III korzystają wyłącznie z wejścia przez szatnię i przechodząc przy sali 01, kierują się bezpośrednio   do wyznaczonych sal lekcyjnych, nie korzystając z szatni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)      Uczniowie klas  IV – VIII wchodzą do szkoły wyznaczonymi wejściami i udają się do wskazanych sal lekcyjnych, nie korzystając z szatni.

 

klasa

wychowawca

sala

wejście

IV a

p. Gurna Jolanta

234

wejście główne

IV b

p. Patyk Marzenna

109

wejście główne

IV c

p. Czapiewski Arkadiusz

237/239

wejście główne

IV d

p. Kołacka Monika

307

przy s. 106

IV e

p. Szymkowiak-Trando Anna

217

przy s. 106

V a

p. Stucka Anna

239/237

wejście główne

V b

p. Wojciechowska Izabela

211

przy s. 106

V c

p. Jankowska Beata

225

wejście główne

V d

p. Bocian Magdalena

142

wejście główne

VI a

p. Chrzanowski Wojciech

210a

przy s. 106

VI b

p. Nowak Dorota

216

przy s. 106

VI c

p. Scheffera Magdalena

106

przy s. 106

VII a

p. Chmielarska Magdalena

210

przy s. 106

VII b

p. Napiontek Malgorzata

01

wejście główne

VII c

p. Chronowska Grażyna

308

przy s. 106

VII d

p. Czyż Adam

306

przy s. 106

VII e

p. Weckwert-Jabłońska Honorata

209

przy s. 106

VII f

p. Osowska Jowita

301a/115

przy s. 106

VIII a

p. Szymczyk Angelika

116

wejście główne

VIII b

p. Chrzanowska Joanna

141

wejście główne

VIII c

p. Konarska-Nowak Beata

301

przy s. 106

VIII d

p. Trzaskowska Katarzyna

309

przy s. 106

VIII e

p. Wandowska Aleksandra

109b

wejście główne

VIII f

p. Nowakowska Marzena

115/301a

wejście główne

 

 1. Nauczyciele rozpoczynający pracę od pierwszej lekcji opiekują się uczniami od 7.50                                   w wyznaczonej sali lekcyjnej. Sprawują także opiekę podczas wszystkich przerw międzylekcyjnych, pozostając w sali po zakończonej lekcji. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb. Uczniowie klas IV – VIII                    i nauczyciele wychodzą w czasie przerwy na korytarz zgodnie z poniższym planem:
 2.  

poniedz.

109

116

210

217

301

307

 1.  

4b

6c

6a

4e

8f/7f

-

 1.  

6c

8f/7f

7a

7e

7d

4d

 1.  

8f/7f

8a

7a

6b

8c

7c

 1.  

4b

8e

7a

5b

8c

8d

 1.  

6c

8a

6a

4e

8f/7f

7d

 1.  

8f/7f

8e

5b

7e

7c

4d

 1.  

-

-

-

-

-

-

wtorek

109

116

210

217

301

307

 1.  

4b

8f/7f

7e

4e

8f/7f

4d

 1.  

8e

8a

6a

6b

7d

7c

 1.  

4b

8f/7f

5b

7a

8f/7f

8c

 1.  

8e

6c

6a

6b

8d

7c

 1.  

4b

8a

7a

-

8d

4d

 1.  

8e

6c

6a

7e

7d

8c

 1.  

-

6c

-

-

-

-

środa

109

116

210

217

301

307

 1.  

8e

8f/7f

7a

4e

8c

4d

 1.  

6c

8f/7f

7e

6b

8f/7f

8d

 1.  

4b

8a

6a

7e

7d

7c

 1.  

8e

6c

5b

7a

8c

8d

 1.  

4b

8f/7f

6b

4e

8f/7f

4d

 1.  

4b

8a

5b

6a

7d

7c

 1.  

-

-

-

7e

-

7c

czwartek

109

116

210

217

301

307

 1.  

8e

6c

6b

4e

8c

8d

 1.  

8e

8a

7a

4e

8d

4d

 1.  

4b

8f/7f

6a

4e

8f/7f

7c

 1.  

8e

6c

5b

6b

7d

4d

 1.  

4b

8a

6a

7a

8c

7c

 1.  

8f/7f

8e

5b

7e

8f/7f

7d

 1.  

7f

-

7a

7e

7f

-

piątek

109

116

210

217

301

307

 1.  

8e

8f/7f

5b

4e

8d

7d

 1.  

4b

6c

6a

6b

7c

4d

 1.  

8f/7f

8a

5b

4e

8f/7f

8c

 1.  

8e

6c

7a

7e

8c

4d

 1.  

4b

8a

6b

7e

8f/7f

8d

 1.  

8f/7f

8a

6a

7a

7d

7c

 1.  

-

-

-

-

-

-

 

 1. W szkole obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, wietrzenie sal lekcyjnych, korytarzy i innych pomieszczeń (co najmniej raz na godzinę - w czasie przerwy, a w razie potrzeby w czasie zajęć), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa                i ust. W miarę możliwości rekomenduje się taką organizację pracy i jej koordynację, która umożliwi zachowanie dystansu.
 2. Uczniowie nie korzystają z szatni. Okrycia wierzchnie pozostawiają na wieszakach przy salach lekcyjnych.
 3. Wchodząc do każdej sali uczniowie dezynfekują ręce.
 4. Uczniowie nie korzystają z placu zabaw.
 5. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać                               lub dezynfekować, nauczyciel powinien usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory                      do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy wyłożyć                         do dezynfekcji.
 6. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Nie powinni także przynosić ze sobą niepotrzebnych przedmiotów.
 7. Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte np. park, las, tereny zielone z zachowaniem dystansu od osób trzecich oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego.
 8. Z toalety uczniowie korzystają w czasie lekcji  oraz w czasie przerw, wychodząc z sali lekcyjnej pojedynczo do najbliższej łazienki.
 9. Po zakończonych lekcjach uczniowie niezwłocznie opuszczają budynek szkoły przez wskazane wejścia.
 10. Zajęcia pozalekcyjne nie powinny odbywać się w trakcie zajęć obowiązkowych, a po ich zakończeniu. Rekomenduje się ich organizację w małych grupach lub oddziałach klasowych z zachowaniem ograniczeń, zakazów i nakazów przeciwepidemicznych.
 11. Informacje szczegółowe dotyczące wybranych obszarów:

a)       Wychowanie fizyczne

 • Zaleca się na lekcjach wychowania fizycznego korzystanie przez uczniów z boisk szkolnych                   i terenów zielonych.
 • Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
 • Uczniowie wchodząc do sali gimnastycznej i wychodząc z niej, dezynfekują ręce. Do sal gimnastycznych  wchodzą w obuwiu sportowym.
 • Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć są dezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.

b)      świetlica

 • Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych.
 • Zaleca się noszenie, aby uczniowie korzystający ze świetlicy nosili maseczki.
 • Uczniowie przebywający w świetlicy korzystają ze środków do dezynfekcji  pod nadzorem opiekuna.
 •  Świetlicę należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci                             w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
 • Opiekun odbierający ucznia ze świetlicy, zgłasza się w portierni i czeka na dziecko przed szkołą.

c)       stołówka

 • Obiady dla uczniów są wydawane podczas trzech przerw: o godz.11.30, 12.25 i 13.30 - zgodnie  z harmonogramem.
 • Uczniowie klas I – III, po zjedzonym obiedzie, czekają w auli,, odprowadzani są do sal lekcyjnych przez pracownika obsługi.
 • Przy wejściu do stołówki uczniowie zachowują dystans, oczekują na posiłek w maseczkach. Nie wydaje się uczniom żetonów.
 • Dyżury podczas przerw obiadowych pełnią nauczyciele wspomagający, wspierani przez innych pracowników szkoły.
 • Dania i produkty  oraz naczynia i sztućce,  podawane są przez osobę do tego wyznaczoną/ obsługę stołówki.
 • Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty  z uczniami oraz nauczycielami. W przypadku kontaktu z uczniami i innymi pracownikami szkoły pracownicy stołówki powinni stosować maseczkę.
 • Po każdej przerwie obiadowej miejsce posiłku jest dezynfekowane.

d)      pracownia komputerowa

 • Przy wejściu do pracowni komputerowej obowiązuje dezynfekowanie rąk, a w czasie przerwy – wietrzenie sali.

e)      biblioteka

 • Harmonogram pracy biblioteki będzie dostosowany do potrzeb i możliwości szkoły.
 • Należy wyznaczyć strefy dostępne tylko dla pracownika biblioteki – zapewniające zachowanie odpowiednich odległości między pracownikiem a użytkownikami.
 • Nauczyciele bibliotekarze określą liczbę osób mogących jednocześnie wypożyczać/oddawać książki.
 • Korzystanie z czytelni będzie się odbywać w ograniczonym zakresie.
 • Zaleca się jak najczęstsze wietrzenie pomieszczenia oraz dezynfekcję klamek, blatów, włączników światła i innych powierzchni lub elementów wyposażenia często używanych co najmniej raz dziennie.
 • Po przyjęciu książek od czytelnika należy każdorazowo zdezynfekować ręce i zdezynfekować blat, na którym leżały książki.
 • Przyjęte książki należy odłożyć na okres minimum 2 dni do skrzyni, pudła, torby lub na wydzielone półki, oznaczone datą zwrotu, odizolowane od innych egzemplarzy.

f)        gabinety medyczne

 • gabinet pielęgniarki i gabinet stomatologa funkcjonują na podstawie obowiązujących wymagań określonych w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia;
 • wobec dzieci przewlekle chorych dyrektor szkoły w porozumieniu z rodzicami wprowadzi dodatkowe środki ostrożności, np. obowiązek zachowania dystansu podczas zajęć lekcyjnych, świetlicy, a w przypadku braku takiej możliwości w miejscach użytkowanych wspólnie obowiązek osłony ust i nosa.

 

 • § 3

Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u ucznia/pracownika

 1. Jeżeli rodzice ucznia zauważą niepokojące objawy u siebie lub swojego dziecka, nie mogą przychodzić do szkoły.
 2. O podejrzeniu choroby musza niezwłocznie poinformować dyrektora szkoły, a także skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym.
 3. W przypadku, gdy uczeń/pracownik będzie wykazywał objawy infekcji dróg oddechowych należy stosować się do zalecenia GIS, przede wszystkim trzeba ucznia/pracownika odizolować od innych osób oraz bezzwłocznie poinformować Powiatowy Inspektorat Sanitarny oraz służby medyczne,  a w przypadku ucznia powiadomić także  jego rodziców, którzy niezwłocznie odbierają dziecko              ze szkoły. Rodziców i dyrekcję szkoły powiadamia nauczyciel, który zauważył niepokojące objawy.

 

 1. Nieodebranie dziecka ze szkoły skutkuje powiadomieniem odpowiednich służb.
 2. Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń/pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 3. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się                    do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

 

Telefony kontaktowe czynne całą dobę w sprawie koronawirusa COVID-19

 - infolinia NFZ 800 190 590

§ 4

Postępowanie z pomieszczeniami, w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia lub pracownika

W przypadku, gdy uczeń lub pracownik został skierowany do szpitala z podejrzeniem koronawirusa, dyrektor w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym może podjąć decyzję o zamknięciu instytucji na czas niezbędny do wykonania koniecznych czynności sanitarno-epidemiologicznych.

 

§ 5

Postanowienia końcowe

 1. Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.
 2. Procedura może być modyfikowana.
 3. Procedura zostanie opublikowana na stronie szkoły, przesłana jako wiadomość w dzienniku elektronicznym do nauczycieli, rodziców i uczniów oraz udostępniona w formie papierowej w sekretariacie szkoły.
 4. Pracownicy administracji i obsługi zostaną zapoznani z procedurą podczas szkolenia.
 5. O wszelkich zmianach w procedurze będą niezwłocznie powiadamiane osoby zainteresowane.