Szkoła Podstawowa nr 64

Szczegółowe rozwiązania

 

Szczegółowe rozwiązania obowiązujące w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 64 w Bydgoszczy w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  COVID – 19.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 pażdziernika 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19.

 

 1. W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym w Szkole Podstawowej nr 64 z Oddziałami Sportowymi prowadzona jest nauka na odległość.
 2. W Szkole Podstawowej nr 64 ze względu na ograniczony dostęp niektórych uczniów do infrastruktury informatycznej, oprogramowania  i internetu ustala się następujące sposoby interakcji między uczniami i nauczycielami prowadzącymi zajęcia:

a. Office 365 ( MS Teams)

b. szkolny dziennik elektroniczny Vulcan

c. szkolna strona www.sp64bydgoszcz.szkolnastrona.pl

d. wybrane przez nauczycielskie zespoły nauczycielskie platformy edukacyjne bezpieczne dla uczniów

e. materiały i zadania dla uczniów do odbioru w szkole.

       3. Ustala się następujące zasady bezpiecznego uczestnictwa w zajęciach:

      a. zajęcia odbywają się zgodnie z tygodniowym planem lekcji danej klasy

      b. zajęcia mogą odbywać się online lub w formie zadań do realizacji przez ucznia                                                   

        zamieszczanych na stronie internetowej szkoły – wykonanie tych zadań nie powinno

        zająć uczniowi więcej niż 30 minut

      c. zajęcia  online z użyciem monitorów ekranowych trwają 30 minut

      d.  przerwy między lekcjami z użyciem monitorów ekranowych trwają co najmniej 20    

          minut.

    4. W szkole obowiązują następujące źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć przez uczniów:

 

  1. podręczniki i ćwiczenia
  2. e-podręczniki
  3. bezpieczne platformy edukacyjne
  4. e-dziennik
  5. szkolna strona internetowa www.sp64bydgoszcz.szkolnastona.pl

 

    5. Nauczycielskie zespoły przedmiotowe analizują i w razie potrzeby modyfikują program wychowania przedszkolnego oraz szkolny program zestawów nauczania dostosowując go do warunków zdalnego nauczania. Jeżeli jest to konieczne należy zrezygnować z treści wykraczajązcych poza podstawę programowa.

 

    6. Pedagog szkolny wraz z zespołem nauczycieli analizuje i w razie potrzeby modyfikuje szkolny program wychowawczo –profilaktyczny, o zmianach informuje radę pedagogiczną.

 

    7. Tygodniowy zakres treści nauczania wynikających z ramowych planów nauczania uwzględnia następujące zalecenia:

 1. równomierne obciążenie nauką uczniów w poszczególnych dniach tygodnia
 2. zróżnicowanie zajęć w każdym dniu
 3. możliwości psychofizyczne uczniów podejmowanie intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia
 4. przemienne łączenia kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia
 5. ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć
 6. konieczność zapewnienia bezpieczeństwa wynikającego ze specyfiki realizowanych zajęć.

 

   8. Potwierdzenie uczestnictwa uczniów na zajęciach następuje poprzez:

 1. kontrolę obecności podczas lekcji online
 2. odbieranie i wykonywanie przez uczniów zadań oraz poleceń i przesyłanie ich nauczycielowi.

 

   9. Nauczyciel ustala i informuje uczniów o terminie prowadzonych przez siebie konsultacji online.

 

  10. Nauczyciel monitoruje postępy uczniów:

 1. sprawdza i ocenia wykonywane przez uczniów zadania i polecenia
 2. na bieżąco informuje rodziców i uczniów o problemach w nauce
 3. przesyła wskazówki do dalszej pracy.

 

  11. Egzamin klasyfikacyjny i egzamin poprawkowy odbywa się online poprzez MS Teams. Roczną oceną klasyfikacyjna zachowania ustala wychowawca klasy biorąc pod uwagę opinie nauczycieli uczących która m.in. uwzględnia zaangażowanie i systematyczną prace ucznia podczas zdalnego nauczania.

 

  12. Nauczanie indywidualne, zindywidualizowana ścieżka edukacyjna, zajęcia rewalidacyjne oraz różne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej realizowane są online przez MS Teams, rozmowy telefoniczne oraz komunikowanie się przez        e-dziennik. O sposobach i terminach realizacji zajęć informuje uczniów i rodziców wychowawca klasy.

 

  13. Nauczyciele świadczą prace zdalną ze szkoły lub z domu. Do tego celu mogą wykorzystywać sprzęt szkolny jak i swój osobisty. Należy bezwzględnie chronić dane osobowe zgodnie z zasadami RODO.

 

                                                         Przewodniczący rady pedagogicznej SP64 w Bydgoszczy

                                                                                     Michał Przybylski